LABORATUVARDA YAPILACAK TAHLİL LİSTESİ

İŞYERİ TARAMALARI

Meslek hastalıkları yönünden tarama ve takip gerektiren tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkikler işyerinin çalışma alanına göre değişmektedir. Kanda ve idrarda kurşun analizi, Fenol, Bakır, Çinko... vb. metal tetkikleri yanı sıra akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, odyometri, göz muayenesi gibi meslek hastalıklarında önemi olabilecek muayene ve tetkikler toplu taramalar şeklinde yapılabilmektedir.

SIRA NO  
1 Alanin aminotransferaz (ALT)
2 Albümin
3 Alfa- feto protein (AFP)
4 Aliminyum (Atomik absorbsiyon)
5 Alkalen fosfataz
6 Amilaz
7 Aspartat transaminaz (AST)
8 Beta-hCG
9 Bilirubin (total,direkt)
10 Çinko
11 CK-MB
12 Civa (Atomik absorbsiyon)
13 Demir (serum)
14 Demir bağlama kapasitesi
15 Dışkıda hHb (monoklonal)
16 Protrombin zamanı (koagülometre)
17 Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
18 Fibrinojen
19 Estradiol
20 Ferritin
21 Folat
22 Fosfor (P)
23 FSH
24 Gebelik testi (idrarda)
25 GGT
26 Glikozile hemoglobin (Hb A1C) Otomatize sistem
27 Glukoz
28 HDL kolesterol
29 İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik)
30 İnsülin
31 Kalsiyum (Ca)
32 Kan üre azotu (BUN)
33 Karsinoembriyonik antijen (CEA)
34 Klor (Cl)
35 Kolesterol
36 Kortizol
37 Kreatin
38 Kreatin kinaz (CK)
39 Kurşun (Atomik absorbsiyon)
40 Krom (Atomik absorbsiyon)
41 Kadmiyum (Atomik absorbsiyon)
42 Kreatinin klerens testi
43 Laktik Dehidrogenaz (LDH)
44 LDL kolesterol
45 Lipaz
46 Lityum
47 Lüteinleştiren hormon (LH)
48 Magnezyum
49 Mikroalbumin
50 Nikel (Atomik absorbsiyon)
51 Parathormon (PTH)
52 Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
53 Potasyum
54 Progesteron
55 Prolaktin
56 Prostat spesifik antijen (PSA)
57 Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)
58 Protein kantitatif (idrarda)
59 Protein ve albümin (ikisi birlikte)
60 PSA (Serbest)
61 Serbest T3
62 Serbest T4
63 Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
64 Total CO2 veya Bikarbonat
65 Total lipid
66 Total testesteron
67 Trigliserid
68 Troponin I
69 TSH
70 Üre klerensi
71 Ürik asit
72 Vitamin B12
73 APTT
74 Alüminyum
Tüm Hakları Saklıdır.